Komentar Zakona o javnim preduzećima

Sekula Novaković (autor)

Komentar Zakona o javnim preduzećima

1120 din

U korpu

NOVI ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA objavljen je u „Službenom glasniku 119 od 17.12.2012.godine i stupio je na snagu 25.12.2012. godine, od kada se i primenjuje. NOVI Zakon je doneo veliki broj značajnih novina u odnosu na dosadašnji zakon, koje treba da obezbede neophodne uslove za profesionalizaciju rada javnih preduzeća uvođenjem modernih sistema upravljanja u njima, kao i za njihovo efikasnije delovanje i jačanje kontrolne funkcije, što treba da znatno poboljša njihov rad, kako kroz kvalitet proizvoda i usluga, tako i kroz pronalaženje novih i savremenih procedura u radu i finansijskom poslovanju.


Novi zakon propisuje obavezu osnivača da izvrše usklađivanje osnivačkih akata javnih preduzeća sa njegovim odredbama u roku od dva meseca od dana kada je stupio na snagu(taj rok ističe 25. februara 2013. godine). Isto tako, ustanovljena je i obaveza javnih preduzeća i društava kapitala (kao i njihovih zavisnih društava) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, da svoja akta usklade sa odredbama ovog zakona i osnivačkim aktom u roku od 30 dana od dana usklađivanja osnivačkog akta sa zakonom. Kao što se vidi, rokovi za usklađivanje su veoma kratki, pa će biti potrebno značajno angažovanje da bi se ovaj posao završio na vreme.
OVO IZDANJE SADRŽI: KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA i PRILOG sledeće sadržine: 1. Izvod iz Zakona o privrednim društvima (Odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na sedište, poslovno ime, zastupanje društva i statusne promene (čl. 19-43; 418-431; 483-514) a u vezi čl. 1. st. 3. i čl. 20. st. 6. Zakona o javnim preduzećima; 2. Zakon o štrajku (u vezi člana 63. i 64. Zakona o javnim preduzećima) 3. Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (a u vezi člana 68. stav 1. Zakona o javnim preduzećima);4. Uredbu o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz bud`eta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odno sno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini (a u vezi člana 68. stav 2. Zakona o javnim preduzećima) 5. Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (a u vezi člana 46. Zakona o javnim preduzećima)
Namena ove publikacije je pružanje odgovarajuće stručne pomoći u primeni novog zakona i usklađivanju sa njegovim odredbama.
U tom cilju u njoj je dat KOMENTAR SVAKOG ČLANA NOVOG ZAKONA, sa neophodnim objašnjenjima, zbog čega je ona prvenstveno instrukcionog karaktera.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Javna preduzeća
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2013; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 176 str.; 978-86-7889-488-6;