knjizara.com
Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturalnih promena i novih uslova rada
inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja

Ljubica M. Zjalić (autor)

Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturalnih promena i novih uslova rada
rasprodato

Studija Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturnih promena i novih uslova rada Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja predstavlja pokušaj kompleksnog sagledavanja jednog od najznačajnijih pitanja savremene privrede i društva. Posebno je značajno nastajanje tehnoloških viškova radne snage na bazi primene nove tehnike i tehnologije. Uključivanje u novu medjunarodnu podelu rada sa novim oblicima komparativnih prednosti, moguće je jedino na osnovu ekonomije znanja, odnosno na bazi inovativnih sposobnosti (u informatičkoj revoluciji sama informacija postaje sirovina). Inovativn

i proces, shvaćen u najširem smislu, najsigurniji je put za povećanje produktivnosti i za smanjenje zaostalosti naše zemlje. U studiji je posebno analiziran odnos prestrukturiranja privrede i privatizacije. "Prvo prestrukturirati pa onda privatizovati,"(da bi se sačuvao ljudski kapital). Studija predstavlja značajan doprinos nauci. Reč je o fundamentalnoj promeni u načinu rada i života i organizaciji ljudskih resursa. U takvim uslovima, ako se uzme u obzir postojeća tehničko - tehnološka (i informatička) revolucija, pristup ljudskim resursima opredeljuje izbor društvenog i ekonomskog razvoja, kao i novi kvalitet društvenih odnosa.
Prof. dr Branko Medojević

Studija Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturnih promena i novih uslova rada Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja predstavlja značajan, aktuelan i kvalitetan istraživački rad. Potvrda toga je kompleksnost i originalnost pristupa ovoj složenoj i aktuelnoj temi, dubina i analitičnost sagledavanja relevantnih faktora i uslova kao i dobijeni rezultati koji imaju naučno-teorijski nivo i praktičnu upotrebljivost. Uloga, značaj i potpuna afirmacija ljudskih resursa pokušavaju se iznova i celovito sagledati i definisati kroz integralno smeštanje ove komponente u procese, promene i uslove koji čine okruženje. Posebno kvalitetno je analizirana privatizacija koja se sprovodi u Srbiji uz detaljno pojašnjenje ispoljenih slabosti, nedorečenosti, neznanja pa i nemoralnosti pojedinaca. Detaljno je obrazložena dilema da li prestrukturiranje treba izvršiti pre privatizacije i šta to znači za zaposlenost - priliv starnih investicija i izgradnju tržišnog i institucionalnog ambijenta. Doprinos ovoga rada nauci u tome je što nudi teorijsko-metodološki okvir za kompleksno istraživanje razvoja ljudskih resursa u sadašnjim i budućim uslovima rada, odnosno što daje realnu mogućnost apostrofiran)a uloge i značaja znanja kao osnovnog resursa razvoja, nove uloge tržišta rada koje vrši usmeravanja i alokaciju kadrova i realizuje programe zapošljavanja, novu koncepciju zapošljavanja i zaštite radne snage.
Prof. dr Boško Nadoveza

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Globalizacija
Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment

Izdavač: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća; 2011; latinica; 24 cm; 343 str.; 978-86-84531-14-0;