knjizara.com
Sećanje i komentari - dnevničke beleške Dragoslava-Draže Markovića

Dragoslav - Draža Marković (autor)

Sećanje i komentari - dnevničke beleške Dragoslava-Draže Markovića
rasprodato

“... Memoari, zapisi, dnevničke beleške nikada nisu istorija već piš čev lični doživljaj proš losti. U pi ta nju je suočavanje s događajima u ko jima je učestvovao, ljudima ko je je sretao, vremenom ko je je proživeo. Ta ko je i s Dnev ničkim beleška ma Drago slava – Draže Marko vića. Za istoričare, to je va žan isto rij ski iz vor ko ji treba pridružiti već objavljenim i dostupnim istorijskim izvorima. Tek u “trenju” s njima, u permanentnom “ukrštanju” i kritičkom preispitivanju, biće određena njegova prava vred nost. Ipak, već sa da mo že mo biti sigurni da će Dnev ničke beleške Drago slava Marko vića doprineti da slojevitije sagledamo prošlost. U pitanju je “odgovor” istaknutog pojedinc

a, dugogodišnjeg učesnika u političkom životu, na pitanja ko ja je pred njega postavila konkretna istorijska situacija i konkretna politika. Posredno, one pružaju mogućnost čitaocu da s više razumeva nja sagledava događaje, procese i ličnosti ko je su obliko va le svet u ko me živimo...” (prof. dr Ljubodrag Dinić)

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Dnevnici
Ostali naslovi iz oblasti: Memoari, biografije, dnevnici, pisma

Izdavač: Službeni glasnik; 2010; Broširani povez; latinica; 24 cm; 150 str.; 978-86-519-0490-8;