knjizara.com
Junaci iz ustaničke epopeje Filipa Višnjića

Stevo Ćosović (autor)

Junaci iz ustaničke epopeje Filipa Višnjića
990 din
U korpu

Fi­lip Vi­šnjić je is­pe­vao dva­na­est pe­sa­ma o lju­di­ma i do­ga­đa­ji­ma iz Pr­vog srp­skog ustan­ka 1804–1813. Stvo­rio je je­din­stve­nu epo­pe­ju o bo­je­vi­ma pro­tiv Tu­ra­ka, u kojoj je opevao istaknute junake, knezove, ratnike i megdandžije, a pomenuo je i niz drugih poznatih ili manje poznatih ličnosti.

U knjizi Junaci iz ustaničke epopeje Filipa Višnjića, Stevo Ćosović po­na­o­sob je pred­sta­vio svih 88 srpskih lič­no­sti ko­je je Vi­šnjić po­me­nuo ili ope­vao, kao i 41 ime­ iz pro­ti­vnič­kog – tur­skog ta­bo­ra. Svi pesnički portreti su umreženi sa biografskim podacima i istorijskim činjenicama. Između ostalih, predstavljena su neka od naj­ve­ćih ime­na Srp­ske r

e­vo­lu­ci­je: Ka­ra­đor­đe, Lu­ka La­za­re­vić, Ja­kov Ne­na­do­vić, Sto­jan Ču­pić, Jan­ko Ka­tić, Mi­loš Po­ce­rac, An­to Bo­gi­će­vić, La­zar Mu­tap, Ivan Kne­že­vić, Ze­ka Bu­lju­ba­ša. Pre­o­vla­đu­ju ime­na usta­ni­ka ko­ji su bra­ni­li Pod­ri­nje i Ma­čvu.
Pored toga što prvi put donosi na jednom mestu sve junake Višnjićevog ustaničkog ciklusa, knjiga je jedinstvena i po tome što sadrži paralele sa antičkim junacima, posebno sa ličnostima iz Trojanskog rata, koje je Homer opevao u Ilijadi. Po­du­dar­nost Ho­me­ro­vih i Vi­šnji­će­vih po­ru­ka upu­ću­je na sličnosti he­len­skog i srp­skog ra­zu­me­va­nja sve­ta i ži­vo­ta, kao i na je­din­stve­nu tra­di­ci­ju ep­skog pe­va­nja ko­ja seže u daleku prošlost. Je­dan od njenih vr­hun­skih uz­le­ta pred­sta­vlja, svakako, Vi­šnji­će­va usta­nič­ka epo­pe­ja.
Knjiga sadrži 69 likovnih priloga.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Teorija književnosti , Srpska književnost
Ostali naslovi iz oblasti: Antologije, monografije

Izdavač: Svet knjige; 2020; Tvrd povez; ćirilica; 21 cm; 224 str.; 978867396721;