General Dragiša Pandurović

život i svedočenja

Mile S. Bjelajac (autor)

General Dragiša Pandurović

rasprodato

U predgovoru priređivač knjige navodi osnovne biografske podatke srpskog i jugoslovenskog oficira, divizijskog generala, u Aprilskom ratu 6. 4.–17. 4. 1941. komandanta Triglavske divizije Jugoslovenske vojske. Pandurović je rođen 1885, u selu Senju pored Ćuprije, umro u Nemačkoj 1951. U Osnabriku mu je spomenik na srpskom groblju koji su mu podigli njegovi pitomci 54. klase Vojne akademije. Prvi deo knjige (9-93. strane) pod nazivom Dragiša Pandurović u svom vremenu čini tekst Mileta S.

Bjelajca koji predstavlja hronologiju života i rada Pandurovića (poglavlja Porodične prilike, Na vojničkoj stazi, Ratovanja 1912–1920, Na mirnodopskim frontovima, Aprilski rat i zarobljeništvo, Vratiti se ili ostati), iza toga sledi Bibliografija radova Dragiše Pandurovića (između ostalih dva teksta o vidovima i „upravi“ pešadijske vatre (puške i puškomitraljezi) u ratovima 1912. do 1918, objavljenim 1926. u stručnim glasilima). Drugi deo knjige sadrži originalne tekstove D. Pandurovića. Tu spadaju odlomci iz ratnog dnevnika Prvog balkanskog rata 1912. i sačuvani izvodi iz dnevnika 1917–1918. Slede: Devet dana u Sloveniji – istorijat Triglavske divizije, detaljni opisi zarobljavanja komande divizije u Novom Mestu po padu Zagreba i proglašenju NDH 10. 4. 1941, boravak u logoru u Ninbergu (1942–1943), zatim u Osnabriku do aprila 1945. (Poslednji golgotski dani u zarobljeništvu – od 30. marta do 5. aprila 1945. ili Saveznici – ante portas). Zarobljenički dani jugoslovenskih generala, oficira, nižih oficira i vojnika u Osnabriku pisani su dokumentovano i bez literarnih pretenzija, ali upravo detaljna faktografija, svakodnevni život u logoru, opisi situacija i ličnosti, pružaju relativno vernu sliku zarobljeničkih godina. Po slomu Nemačke, Pandurović se nije vratio u Jugoslaviju gde su mu 1941. ostali žena Dragica i kćeri Olivera i Radmila, a razloge svog ostanka u Nemačkoj objašnjava u Ispovesti (495-511. strana, pisano 28. 11. 1945. u Voerde, Kreis Schwelm, Westfalien). Uputni su za današnje čitaoce, ali i istoričare i pored do sada mnoštva svdočanstava i dokumenata, Pandurovićevi tekstovi: Zašto smo pobeđeni za 12 dana u aprilu 1941. godine, Vojska je oruđe politike, a nikako obratno, Pod kojim su uslovima otpočele operacije 6. aprila: Dvanaestodnevne operacije, Katastrofe naše kroz istoriju moraju najzad dati praktične pouke, koje ukazuju da je Pandurović osim razumevanja ratnih veština, i te kako posedovao široke intelektualne poglede kad su u pitanju pojedinac, narod, politika, država, ne samo, u ovom slučaju, srpski i ostali južnoslovenski narodi koji su se prvi put ujedinili 1918, drugi put 1945. godine.


Ostali naslovi iz oblasti: Istorija

Izdavač: Institut za noviju istoriju Srbije:Altera; 2007; ćirilica; 23 cm; 502 str.; 978-86-7005-051-8;