knjizara.com
Osiguranje

Vladimir Njegomir (autor)

Osiguranje
2750 din
U korpu

Knjiga Osiguranje predstavlja sveobuhvatan i celovit pregled teorije, funkcionisanja, upravljanja, pravnih i ekonomskih aspekata osiguranja, prikazan na logičan, sistematičan i konzistentan način. Si

stematizovanost, preglednost, informativnost, teorijska fundiranost i praktična primenljivost izložene problematike, koja prati najnovija dešavanja na svetskom i domaćem tržištu osiguranja, kombinovani sa dugogodišnjim uspešnim istraživanjima autora, preporučuju knjigu kao neizostavnu literaturu studentima ekonomske struke, privrednim subjektima koji se bave delatnošću osiguranja kao i svima onima koji žele da spoznaju suštinu i funkciju osiguranja bez koje nema odvijanja nesmetanog procesa razvoja.

U knjizi Osiguranje autor Vladimir Njegomir uz velik napor i trud, kroz suvereno vladanje savremenim naučnim metodama i tehnikama uspeva da ukaže, izloži i obrazloži brojne probleme, tendencije i dostignuća u teoriji i praksi osiguranja, nastojeći da nam skrene pažnju i probudi interes za dalja naučna saznanja. Ova knjiga ima jasna obeležja udžbenika i priručnika, jer pruža osnovne pojmove, daje njihova objašnjenja i genezu, i više od toga, jer motiviše ne samo ljude koji rade u oblasti osiguranja, već i druge čitaoce koji žele da se bliže informišu o osiguranju kao delatnosti i društvenom fenomenu uopšte. Autor uspeva da adekvatnim, jezgrovitim stilom postepeno, sistematski i znalački uvodi čitaoca u složenu problematiku osiguranja, kao značajnom činiocu zaštite čoveka, njegove imovine i zdravlja od nepredvidivih prirodnih i čovekovim delovanjem uslovljenih pojava. Knjiga je bogat izvor informacija, ideja i činjenica, teorijskih saznanja, pogleda i mišljenja o raznim aspektima osiguranja. Sa posebnim zadovoljstvom preporučujem knjigu studentima akademskih i strukovnih studija, za sticanje osnovnih znanja iz oblasti osiguranja, ali i praktičarima, osiguravačima, reosiguravačima, posrednicima i zastupnicima, menadžerima rizikom kao i pojedincima zainteresovanim za područje osiguranja, kao referentnu literaturu za svakodnevnu primenu i stručno usavršavanje.
Prof. dr Boris Marović

Bazirana na rezultatima širokog obuhvata najnovijih istraživanja iz oblasti osiguranja, knjiga Osiguranje autora Vladimir Njegomira na lucidan, jedinstven i balansiran pristup uvodi čitaoca u fundamente tehničkih, pravnih i ekonomskih aspekata delatnosti osiguranja. Za razliku od do sada objavljenih knjiga koje tretiraju ovu oblast, ova knjiga pruža nova saznanja iz oblasti kao što su Solvency II, promene u domenu upravljanja rizikom i kapitalom, analiza uloge države u zaštiti od rizika, deregulacija i liberalizacija, globalizacija, konsolidacija i konvergencija u sektoru osiguranja. Autor je pisao jasnim i jezgrovitim jezikom, koristeći logičku organizaciju poglavlja što u kombinaciji sa prezentovanim činjenicama, teorijskom i stručno-naučnom utemeljenošću i praktičnom primenljivošću izložene problematike preporučuje knjigu kao nezamenljiv i pouzdan izvor informacija o osiguranju studentima menadžmenta i ekonomije, ali i kao polazišnu literaturu za studente master, specijalističkih i doktorskih studija.
Prof. dr Dragan Mrkšić
Iz sadržaja:
Rizik i upravljanje rizikom
Opšte karakteristike i osnovni elementi osiguranja
Tržište i subjekti osiguranja
Pravni aspekti osiguranja
Finansijski aspekti osiguranja
Vrste osiguranja
Poslovne aktivnosti osiguravajućih društava
Savremeni trendovi u osiguranju

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Osiguranje
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ortomedics book; 2011; latinica; 24 cm; 466 str.; 978-86-86767-41-7;