Privredni prestupi - Zakon o privrednim prestupima sa sudskom praksom

Privredni prestupi - Zakon o privrednim prestupima sa sudskom praksom

968 din

U korpu

Ovaj priručnik sadrži Zakon o privrednim prestupima ("Službeni list SFRJ" br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Službeni list SRJ", br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, 101/2005), kao i aktuelnu sudsku praksu. U osnovni tekst Zakona o privrednim prestu­pima unete su sve izmene i do­pune, tako da su čitaocima na jednom mestu dostupne sve važeće od­redbe ovog zakona. Prikaz aktuelne sudske prakse obuhvata preko 220 sentenci (izvoda iz sudskih od­luka), pravnih stavova i odgovora na pitanja utvr|enih na sed­nicama Odeljenja za privre­dne prestupe i upravno-računske sporove Vi­šeg trgovinskog suda (ranijeg Višeg privred­nog suda u Beogradu).

Po­red najnovijih odluka i stavova sadržanih u odgovorima na pita­nja, obra­|e­­­ne su najznačajnije odluke iz oblasti procesnog privredno-kaznenog pra­­­va. Prika­zani su najvažniji instituti Zakona o privrednim prestupima kroz njihovu praktičnu primenu u odlukama nadležnih sudova. Sudska pra­­k­sa svrstana je u sedamnaest tematskih celina, i prati sistematizaciju Za­­kona o privrednim prestupima.Odgovarajući instituti sadržani u odredbama Zakona o krivičnom po­­stupku ("Slu­žbeni list SRJ", broj 70/2001, 68/2002,"Službeni glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007), koje se shodno prime­nju­ju u postupku za privredne prestupe, prika­zani su kroz odgovarajuće su­d­ske odluke i pravne stavove.U okviru svake tematske celine sentence su date hronološkim re­do­sl­edom prema vre­menu donošenja pojedinih sudskih odluka, tako da je mog­u­će pratiti razvoj pojedinih instituta kroz njihovu primenu u sudskoj praksi.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Sudska praksa , Jugoslavija (SR) , Privredni prestupi , Zakonski propisi
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2007; ćirilica; 21 cm; 160 str.; 978-86-7889-289-9;