Zbirka obrazaca za primenu zakonika o krivičnom postupku

Zbirka obrazaca za primenu zakonika o krivičnom postupku

rasprodato

Prošlo je šest godina od prvog izdanja Zbirke obrazaca za primenu ZKP-a. U međuvremenu, Zakonik o krivičnom postupku je pretrpeo više izmena i dopuna ("Sl. list SRJ", br. 70/2001, 68/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 20/2009 - dr. zakon i 72 od 3.09.2009.), kao i ukupno zakonodavstvo koje prati ovu materiju. Ova NOVA ZBIRKA predstavlja praktičnu primenu potpunog teksta Zakonika o krivičnom postupku i daje REŠENJA kako bi pojedine ODLUKE trebalo da izgledaju, a zatim rešava nedoumice koje se u praksi pojavljuju. ZBIRKU čini ukupno 156 OBRAZACA. Svaka ODLUKA je primer iz prakse.

One ne predstavljaju formulare koje treba popuniti, već primere kako određena ODLUKA treba da izgleda. Svi obrasci su prilagođeni savremenom zakonodavstvu. S tim u vezi izmenjeni su i datumi na pojedinim obrascima kako bi se uvažila novoustanovljena mreža sudova. Pojedini obrasci, sadržani u prethodnom izdanju su izostavljeni, obzirom da više nemaju značaja za praksu.
Sve odluke složene su prema redosledu odredaba u Zakoniku o krivičnom postupku. Takva sistematika omogućava najlakše snalaženje. Zbirka prvenstveno treba da predstavlja pomoć u radu pravnicima koji imaju dodira sa praktičnom primenom krivično procesnog prava, kako u SUDOVIMA i TUŽILAŠTVIMA, tako i ADVOKATURI, POLICIJI, PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
U skladu sa napred iznetim a radi kompletnosti izdanja, kao prilog u ovoj knjizi dali smo POTPUN TEKST Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 70/01, 68/02 i "Sl. glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 - dr. zakon i 72 od 3.09.2009.)


Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2. izdanje, 2010; ćirilica; 24 cm; 312 str.; 86-7889-154-8;