Komentar Zakona o stečaju sa novelama i sudskom praksom

Vladimir Kozar (autor)

Komentar Zakona o stečaju sa novelama i sudskom praksom

rasprodato

Ovo NAJNOVIJE IZDANJE - OPŠTISTEČAJNIPOSTUPAK (KOMENTARZakonaostečajusasudskompraksom i podzakonskim aktima), sastoji se iz četiri dela:
PRVI DEO predstavlja SVEOBUHVATAN KOMENTAR Zakona o stečaju, koji na oko 300 strana sadrži detaljna objašnjena svih bitnih instituta ovog važnog propisa, sa detaljnim tumačenjima spornih pitanja. U komentaru su data objašnjenja, potrebna u praktičnoj primeni zakona, i prikazana je svaka faza postupka stečaja. Pored praktičnih pitanja koja proizlaze iz teksta Zakona o stečaju, data su i teorijska objašnjenja instituta stečajnog prava.

Takođe, ukazano je na vezu bitnih rešenja iz ovog zakona sa mnogim drugim propisima, kao što je Zakon o obligacionim odnosima, kao materijalno-pravni propis, a i sa najvažnijim procesnim zakonima kao što su Zakon o izvršenju i obezbeđenju i Zakon o parničnom postupku.
U DRUGOM DELU prikazana je AKTUELNA SUDSKA PRAKSA po Zakonu o stečaju, sa komentarima važnijih odluka i najnovijih pravnih shvatanja Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda. Sudska praksa je data prema sistematizaciji iz Zakona o stečaju.
TREĆI DEO predstavlja TEKST ZAKONA O STEČAJU, u koji je integrisana i odluka Ustavnog suda objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 71/2012 od 25. jula 2012. godine, kojom su odredbe o "automatskom stečaju" oglašene neustavnim.
U ČETVRTOM DELU sadržani su svi relevantni PODZAKONSKI AKTI.
Ovom knjigom diplomirani pravnici dobijaju neophodnu i aktuelnu literaturu za pripremanje pravosudnog ispita i ispita za licenciranje stečajnih upravnika. Knjiga će biti od velike koristi širokom krugu čitalaca koji se u praksi sreću sa primenom stečajnog prava, posebno stečajnim upravnicima i advokatima. Poverioci dobijaju dragocenu pomoć za uspešno učešće u stečajnom postupku. I profesori privrednog prava i stečajnog prava ovom knjigom dobijaju koristan tekst za dalje usavršavanje svojih naučnih dostignuća i unapređenje nastave. Studenti osnovnih, master i doktorskih studija dobijaju reprezentativno štivo koje će im služiti za pripremanje ispita i seminarskih radova i polaznu osnovu za buduća istraživanja.
Komentar Zakona sa sudskom praksom i podzakonskim aktima neophodan je VODIČ u poslovanju privrednih društava, javnih preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, preduzetnika i svih drugih privrednih subjekata, koji će im omogućiti da preventivnim delovanjem sasvim izbegnu ili umanje štetne posledice otvaranja stečaja, kao i da bolje zaštite svoja prava u toku postupku stečaja. Takođe, Poreska uprava, fondovi, državni organi i ostali direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, uz pomoć tumačenja i praktičnih primera iz ove knjige, lakše će ostvariti svoje ciljeve u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad pravnim licem koje je stranka u poreskom ili drugom upravnom postupku.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Stečajno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2014; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 584 str.; 978-86-7889-504-3;